"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Wsparcie dla Kościoła

Jeżeli pragniesz wspierać służbę głoszenia Ewangelii w naszym mieście oraz działalność duszpasterską i dobroczynną prowadzoną przez nasz Kościół podajemy aktualny numer konta, na które kierować można wszelkie wpłaty:

blankiety

Konto nr: 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395

Bank: PKO BP S.A. I/O Łódź

Nazwa i adres odbiorcy: Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi, ul. Jaracza 95/97, 90-244 Łódź

Tytułem: ofiara na cele kultu religijnego lub darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą(zob. niżej).

***

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ofiar i darowizn przekazywanych na konto Kościoła.

1. Darowizny na cele kultu religijnego – możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli ofiara zostanie przekazana w formie wpłaty na rachunek bankowy – gdyż tylko taka forma pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie  z ustawą o podatku dochodowym.

2. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą – brak limitu – możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): „Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.” Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

3. Jak przekazać i odliczyć darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego
  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą i chcesz skorzystać z prawa odliczenia, pamiętaj, by:

  • Podpisać umowę darowizny
  • Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego
  • Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty
  • Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie – dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel)
***
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Zboru – postaramy się udzielić wszelkich informacji i pomocy – tel: lub e-mail:

Z serca też dziękujemy za każdą przekazaną wpłatę! Niech Cię Bóg błogosławi!

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę … Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu”
2 Kor. 9:8,12