90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Gość z Australii

 Pastor Jeremy Griffiths przybywa po raz kolejny do Polski. Poza wizytą w Łodzi, odwiedzi także inne zbory (m.in. Wieluń, Warszawa), usłuży też na konferencji dla żon pastorów w Karłowicach. Pastor Jeremy należy do grona przywódczego Assemblies of God w Australii. Na codzień służy… Read More

Gorący maj

Tego jeszcze nie było! Chyba jeszcze nigdy dotąd nie zjechało do nas tylu gości w jednym tylko miesiącu! Zapowiada się naprawdę gorący – gdy chodzi o częstotliwość i tematykę spotkań – maj. Usłyszymy usługujących z Kenii, Nigerii, Norwegii,… Read More

Spotkania biblijne przed chrztem

Rozpoczęliśmy serię spotkań biblijnych zorganizowanych głównie z myślą o osobach pragnących się ochrzcić (katechumenach). Spotkania odbywają się regularnie, co tydzień – we wtorki o godz. 18:30 – aż do chrztu, który będzie miał miejsce w marcu, jeszcze przed Wielkanocą! Wszystkich… Read More

Prezbiter Okręgowy z wizytą w Łodzi

Prezbiter Okręgowy Okręgu Centralnego – pastor Arkadiusz Kuczyński (na zdjęciu) – odwiedził nasz zbór i usłużył na nabożeństwie w środę 11.01.2017 r. Za nami dobre, budujące i rozmodlone nabożeństwo wieczorne. Kaznodzieja głosił o tym, że (i jak) Bóg współdziała we wszystkim ku… Read More

Rada Starszych

Pastor jest osobą, która stoi na czele zboru. Pełni obowiązki duszpasterskie, jest odpowiedzialny za nauczanie i koordynuje pracę lokalnego zboru. Kluczowe decyzje podejmuje wspólnie z Radą Starszych. Rada Starszych w naszym zborze regularnie spotyka się na modlitwie, planuje i… Read More

Pastor

Pastor Piotr Karaś (ur. 8.09.1971 r.) wyrastał w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy, gdzie nawrócił się jako nastolatek, przeżył chrzest Duchem Świętym, a następnie w 1988 r. przyjął chrzest wiary. Od 1996 r. związany ze Zborem w Łodzi, gdzie początkowo… Read More

Wyznanie wiary

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:   Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w… Read More

Historia Zboru

Rys historyczny z okazji otwarcia domu zborowego.
Historia przebudzenia zielonoświątkowego w Ziemi Łódzkiej sięga okresu międzywojennego. Powróćmy do wspomnień z roku 1923 według zachowanej notatki historycznej br. Alfonsa Mittelstaedta – pioniera tamtych lat: Po zakończeniu wojny w roku 1918 wielu wierzących, którzy wyjechali, zaczęło powracać do kraju i do swojego miejsca zamieszkania. W tym czasie znaleźli się też wierzący w Łodzi, którzy dobrze rozpoznali sytuację, jaka powstała po wojnie oraz potrzebę duchowa ludzi (zniewolenie nałogami i przyzwyczajeniami tego świata). Oni to postanowili otwarcie zgromadzać się na modlitwie w domach.

Tak to rozumiemy

Komentarz do wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

Stary Testament:

Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei (Koheleta, Eklezjastesa), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Nowy Testament:

Ewangelia wg Mateusza, Ewangelia wg Marka, Ewangelia wg Łukasza, Ewangelia wg Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Piotra, 2 List Piotra, 1 List Jana, 2 List Jana, 3 List Jana, List Judy, Apokalipsa.

Referencje biblijne: Rdz 1,1; Ps 19,2-5; Prz 22,19-21; Łk 24,27.44; Rz 1,19-21; 2,14-15; Ef 2,20; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,15-17; Hbr 1,1-2; 2 P 1,19-21; 1 J 5,9.

Kim jesteśmy

Jesteśmy chrześcijanami

Słowo „chrześcijanin” pochodzi od greckiego słowa christianos, które oznacza „należący do Chrystusa”. Określenia tego użyto wobec naśladowców Chrystusa w Antiochii w I wieku: „w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami” (Dz. Ap. 11,26). Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie. Staramy się głosić wiernie naukę Jezusa i apostołów oraz stosować ją we własnym życiu. Duży nacisk kładziemy na modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego. W ten sposób trwamy w osobistej relacji z Chrystusem.